Regulamin konkursu „Zagadki matematyczne z nagrodami”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zagadki matematyczne z nagrodami”

2.Organizatorem Konkursu jest PPHU Millano Sp. Z o. o. Wysogotowska 15, Przeźmierowo

3.Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma PPHU Millano Sp. Z o. o., producent produktów Hibbi

4.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym: 

 w dniach 15.10.19 – Do uzyskania pięciu pierwszych poprawnych odpowiedzi.

 

 2§

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

b) nie jest pracownikiem PPHU Millano Sp. Z o. o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika PPHU Millano Sp. Z o. o.

 2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 3§

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie są: Słodycze produkowane przez firmę PPHU Millano Sp. Z o. o. oraz brelok, kolorowanka, frisbee, przybornik-piórnik, baloniki firmy Millano Sp. Z o. o.

 2.Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na fanpageu https://www.facebook.com/swiathibbiego/ zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na zadane zagadki matematyczne

 3.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 5.Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć poprzez Facebooka w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 6.Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy PPHU Millano Sp. Z o. o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

 7.W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony                                   przez PPHU Millano Sp. Z o. o.

 8.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 4§

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1.Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 5 §

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.millano.com.pl/